Försäkringsvillkor

Läs om våra försäkringsvillkor

Läs om våra försäkringsvillkor

Denna förmån gäller endast kunder som tagit del av vår försäkringsoption som finns beskriven i hyresavtalet. Läs noggrant klausul 7.9 i hyresavtalet.

Ladda ner PDF >

City self storage fasad med flagga
City self storage fasad med flagga

Försäkringsgivare

Amica for AXA Versicherung AG & Others

Totalt försäkrat belopp

Det verkliga maximala värdet av varorna vid alla aktuella tidpunkter, såsom detta har skriftligen redovisats för oss i kontraktet eller annorstädes. Försäkringsbeloppet får under inga omständigheter överstiga 500,000 sek för en enskild kund, för så vitt det ej har skriftligen bekräftats av oss. Det totala försäkringsbeloppet kan höjas mot betalning av tilläggspremie, om annat ej följer av det tidigare avtalet med våra försäkringsgivare, mal.

Försäkrade risker

Fysisk förlust av eller skada på försäkringstagarens egendom orsakad av brand, blixtnedslag, explosion, jordbävning, flygplan som störtar eller delar från dessa som faller ned, storm, översvämning, rörledningar som spricker eller läcker, inträngning av vatten eller annan vätska, utifrånkommande mal, insekter eller skadedjur, stöld som sker i samband med att någon med våld bryter sig in i eller ut ur byggnaden eller avdelningen, upplopp, strejk, civila oroligheter, skadegörelse och trafikolycka med fordon eller rullande material från spårtrafik.

Underförsäkring

Det är ett villkor för försäkringen att försäkringsbeloppet motsvarar det verkliga värdet av den egendom som finns magasinerad vid alla aktuella tidpunkter. Om Ni inte uppger Er egendoms fulla nyanskaffningsvärde i kontraktet , kommer vi, i händelse av skadeanmälan, endast att ha rätt till ersättning på Era vägnar från våra försäkringsgivare för den andel av skadan som det uppgivna värdet har i förhållande till Er egendoms totala nyanskaffningsvärde.

Grundval för skadereglering

Reglering av skada sker på ersättningsbasis, antingen för nyanskaffning eller för reparation. Vid beräkning av ersättningsbeloppet beaktar försäkringsgivarna objektens ålder, kvalitet, användningsgrad och därav beroende marknadsvärde för ifrågavarande objekt.

Självrisk

Försäkringsgivarna betalar inte de första 2,500 sek av varje enskild skadeanmälan per kund.

Klausul om par och satser

Om ett objekt ingår i ett par eller en sats av objekt, skall Försäkringsgivarna endast betala för de objekt som faktiskt har förlorats eller skadats. Försäkringsgivarna ersätter inte objekt, som ingår i ett par eller en sats av objekt och som inte har förlorats eller skadats.

Tidsfrist för skadeanmälan

Skadeanmälan måste tillställas oss antingen vid tidpunkten för upptäckten av förlust av eller skada på Er egendom eller vid tidpunkten för avlägsnandet av Er egendom från anläggningen, beroende på vilken händelse som inträffar först.

Förfarande vid skadereglering

Om Er egendom förloras eller skadas och Ni vill göra en skadeanmälan med stöd av vårt försäkringsbrev, ber vi Er göra det skriftligt. Er anmälan skall sändas till oss på den adress eller det telefaxnummer som angivits på Ert magasineringsavtal. Inom två dagar efter mottagandet av denna anmälan kommer vi att underrätta försäkringsgivarna om skadeanmälningen. Ladda ner PDF >

Dokument

Om skadeanmälan avser förlust av eller skada på dokument, skall regleringen utgå från skäliga kostnader för omtryckning och/eller skäliga kostnader för återutgivning och/eller rekonstruktion, i tillämpliga fall också utredning eller undersökning för utverkande av väsentlig information.

Undantag

Följande objekt omfattas inte av försäkringsskyddet:

–  Förlust av eller skada på Er egendom, som vållats av eller som är följden av terrorismrelaterad(e) handling(ar) eller av person(er) som handlar av politiskt skäl.
–  Om andra försäkringar gäller vid skadetidpunkten, skall denna försäkring kunna tas i anspråk endast i den mån som skadorna inte kan ersättas med stöd av den andra försäkringen.
–  Förlust av eller skada på Er egendom som direkt vållats av tryckvågor, förorsakade av flygplan och andra flygande objekt som förflyttar sig med ljudets hastighet eller med överljudsfart.
–  Förlust av eller skada från kemiskt, biologiskt, biokemiskt eller elektromagnetiskt vapen. Användning eller handhavande som ett sätt att tillfoga skada, på datorsystem, datormjukvaraprogram, datavirus eller process eller annat elektroniskt system.
–  Förlust eller skada till följd av: radioaktiva, toxiska, explosiva eller andra farliga eller kontaminerande egenskaper hos vilken radioaktiv material det vara må. Undantagen i detta avsnitt omfattar inte andra radioaktiva isotoper än kärnbränsle, när sådana isotoper iordningställs, fraktas, lagras eller används för kommersiella, jordbrukstekniska, medicinska, vetenskapliga eller andra fredliga syften.
–  Förlust eller skada till följd av: krigsvapen som använder kärnklyvning och/eller fusion eller annan likartad reaktion eller radioaktiv kraft eller material,
–  Förlust eller skada till följd av: de radioaktiva, toxiska, explosiva eller andra farliga eller kontaminerande egenskaper, hos vilken kärnkraftsinstallation eller reaktor som helst, eller en kärnteknisk komponent till den,
–  Förlust eller skada till följd av: joniserande strålning eller nedsmutsning genom radioaktivitet från kärnbränsle eller kärnavfall eller från förbränning av kärnbränsle,
–  Följdskada av vad slag eller art det vara må.
–  Följder av krig, invasion, utländsk fiendes krigshandling (oavsett om krig har förklarats eller ej), inbördeskrig, uppror, revolution, revolt eller militär- eller statskupp eller beslagtagning eller nationalisering eller rekvisition eller förstörelse av eller skada på egendom genom regerings eller annan offentlig eller lokal myndighets åtgärd eller beslut.
–  Förlust av elektroniskt registrerade data, utom kostnaden för tomma databärande medier.
–  Elektronisk utrustning med ett värde överstigande totalt 150,000 sek. Med “elektronisk utrustning” avses alla elektriska och elektroniska apparater, instrument och konsument- och producentkapitalvaror, exempelvis radioapparater, televisionsmottagare, datorer, datormjukvara, hårddiskar, datachip, mikrochip, tryckta kretskort och komponenter till dem, modem, monitorer, kameror, telefaxapparater, fotokopiatorer, videokameror, high fidelity-anläggningar, stereoanläggningar, CD-spelare och dylikt (tung elektrisk utrustning, t.ex. ställverk, turbiner och generatorer o.d., skall icke anses vara electronik).
–  Pälsverk, konstverk, parfymer, mobiltelefoner, tobak, cigarrer, cigaretter, öl, vin, sprit o.d. med ett sammanlagt värde överstigande 150,000 sek.
–  Bijouterier, armbandsur, ädelstenar, frimärken av alla slag med ett sammanlagt värde överstigande 10,000 sek.
–  Boskap, sprängämnen och lättantändligt material.
–  Sedlar, mynt, guld- och silvertackor, urkunder, värdepapper och dylikt.

Redo att boka förråd?

Beställ enkelt online, eller kom in till en av våra butiker

*Rabatterbjudandet gäller endast nya kunder och kan inte kombineras med andra erbjudanden
Copyright All Rights Reserved © 2020 Self Storage Group ASA